Kaj počnemo v šolski svetovalni službi?

V šolski svetovalni službi sva zaposleni pedagoginja Neva Strel Pletikos in psihologinja Simona Zgaga.

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z otroki, starši, učitelji in drugimi strokovnimi delavci ter vodstvom z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju vzgojno – izobraževalnih ciljev. Skupaj skrbimo za optimalni razvoj otrok ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

(Povzeto po Programske smernice: Svetovalna služba v osnovni šoli)

Delo šolske svetovalne službe zajema medsebojno povezane in prepletene dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije na različnih področjih dela. Dejavnosti se lahko izvaja individualno ali skupinsko z učenci, učitelji in/ali starši, delo pa lahko zajema tudi sodelovanje z vodstvom šole in sodelovanje s strokovnjaki iz zunanjih ustanov. Svetovalni delavki se v posamezne oddelke vključujeva po potrebi z izvajanjem hospitacij v razredu, izvajanjem razrednih ur za celotni oddelek ali del oddelka, individualnimi razgovori z učenci ali razgovori s skupinami učencev, odvisno od področja in namena dela.

V nadaljevanju so opredeljena posamezna področja delovanja. Posebej označena so področja dela, s katerimi se ukvarja primarno ena od svetovalnih delavk.

PODROČJE ŠOLANJA IN POKLICNE ORIENTACIJE (pedagoginja Neva Strel Pletikos)

VPIS UČENCEV V PRVI RAZRED
Organizacija in izvedba vpisa šolskih novincev, svetovanje staršem v zvezi z vpisom ali morebitnim odlogom všolanja, sodelovanje z vrtci in pediatri.

PREŠOLANJE

Izvedba vpisa oziroma izpisa učenca iz šole ter ureditev šolske dokumentacije ob prešolanju, sodelovanje z drugimi šolami.

MATIČNI LISTI, MATIČNA KNJIGA

Skrb za matične liste ter matični knjigi, sodelovanje z učitelji pri izpolnjevanju podatkov.

KARIERNA ORIENTACIJA

  • Skupinsko in individualno delo z učenci na področju karierne orientacije ter obveščanje učencev o pomembnih vsebinah in informacijah s področja; svetovalno delo s starši.
  • Vpis v srednje šole in analiza vpisa: seznanitev učencev z informacijami o različnih srednješolskih programih, postopku vpisa na srednje šole, o rokovniku vpisa v srednje šole, vpisnih pogojih, možnostih nadaljevanja šolanja po SŠ.

PODROČJE UČENJA IN POUČEVANJA

POUČEVANJE
Učenje socialnih in drugih potrebnih veščin v posameznih oddelkih v dogovoru z razredniki

DELO Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI

  • Svetovanje, psihološka diagnostika ter koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami (psihologinja Simona Zgaga). Svetovanje staršem in učiteljem o učnih navadah in glede učinkovitega dela z učenci z učnimi težavami.

KOORDINACIJA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI (psihologinja Simona Zgaga)

Priprava ali koordinacija priprave dokumentacije, potrebne v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, ter druge dokumentacije za otroke s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi. Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo in člani komisij za usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami.

KOORDINACIJA DELA Z NADARJENIMI UČENCI (psihologinja Simona Zgaga)

Koordiniranje postopkov evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev, izvedba psiholoških preizkusov za prepoznavanje nadarjenih učencev in analiza ocenjevalnih lestvic za učitelje.

Organizacija ali pomoč pri organizaciji posameznih dodatnih aktivnosti za nadarjene učence.

PODROČJE ŠOLSKE KULTURE, VZGOJE, KLIME, REDA

Pomoč in svetovanje učencem s težavami v vedenju in disciplini ter pri sprejemanju šolskih pravil in reda. Svetovanje in sodelovanje s starši in učitelji za učinkovito delo z učenci s težavami v vedenju in disciplini ter pri sprejemanju šolskih pravil in reda.

PODROČJE TELESNEGA, OSEBNEGA (SPOZNAVNEGA IN ČUSTVENEGA) IN SOCIALNEGA RAZVOJA

  • Pomoč učencem s socialnimi, čustvenimi ali drugimi težavami ter svetovanje in sodelovanje s starši in učitelji za učinkovito delo in pomoč učencem s socialnimi, čustvenimi ali drugimi težavami.

PODROČJE SOCIALNO-EKONOMSKIH STISK (pedagoginja Neva Strel Pletikos)

Seznanjanje staršev z možnostmi različnih vrst pomoči, priprava obrazcev in zbiranje dokumentacije. Individualni razgovori s starši glede možnih načinov pomoči šole pri
razreševanju socialno-ekonomskih stisk. Sodelovanje v komisiji šolskega sklada.

Svetovalni delavki v okviru svojih nalog sodelujeva tudi z vodstvo in drugimi strokovnimi delavci šole z namenom pomoči za oblikovanje ustrezne kulture in klime na šoli.

Šolski svetovalni delavki sodelujeva tudi z različnimi strokovnjaki in institucijami z namenom podpore ustreznemu telesnemu, spoznavnemu, čustvenemu in socialnemu razvoju učencev. Po potrebi sodelujemo s strokovnjaki iz zdravstvenih ustanov (zdravstveni domovi, bolnišnice idr.), Zavoda RS za šolstvo, s Centri za socialno delo, s Policijo in drugimi.

(Skupno 710 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost